Process Technician / Mechanic – Custom Land Rover Defenders – The Landrovers Amsterdam

For English croll down.

The Landrovers Amsterdam is op zoek naar een nieuw lid om ons technisch team te versterken! Wij zijn een snelgroeiend bedrijf en daarom zijn wij per direct op zoek naar een gepassioneerd persoon die ons team komt versterken.

Over The Landrovers

The Landrovers is een innovatief en snelgroeiend bedrijf dat gespecialiseerd is in het restaureren en personaliseren van de iconische Land Rover Defender. Wij zijn een jong en divers team met een goede combinatie tussen een professionele en ongedwongen sfeer. Wij zijn een ambitieus team met de drang om het maximale uit elke bouw te halen en elk project af te ronden met een lachende klant. Iedere auto wordt gemaakt op basis van de wensen en behoeften van de klant, waardoor iedere dag bij The Landrovers anders is! Onze unieke Defenders trekken de aandacht over de hele wereld. Jij kunt hier ook deel van uitmaken, dus kom ons team versterken en begin met het bouwen van de droomauto van elke klant.

Mogelijkheden bij The Landrovers

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een procestechnieker. Jouw verantwoordelijkheid zal zijn:

 • Bulkhead process, vanaf het moment dat het uit het donorvoertuig wordt gehaald totdat het op de opbouw wordt geïnstalleerd. U leert alle details van het pre-buildproces kennen, zodat we ervoor zorgen dat we een schot van de beste kwaliteit leveren dat meer dan 25 jaar meegaat. Nadat het schot weer uit de verf is, bouw je het op volgens onze standaard en installeer je alle componenten zodat het klaar is om op het chassis te passen.
 • Inspectie van donorvoertuigen. Testen en volledige rapportage van al onze donorvoertuigen voordat ze worden overgedragen om te worden gestript.
 • Toewijzing van donoronderdelen. Categoriseren van onderdelen die van de donor zijn verwijderd.
 • Chassis- en asinspectie. Wanneer de auto tot op het chassis is gedemonteerd, leert u hoe u deze volgens onze hoge standaard kunt inspecteren voordat ze voor behandeling worden verzonden.
 • Motorservice. Je leert hoe je een servicebeurt aan de donormotoren uitvoert.
 • Nabehandeling. Nadat het chassis, de assen en andere onderdelen terugkomen van de behandeling, inspecteer je ze en zorg je ervoor dat ze voldoen aan onze kwaliteitsnorm. Zodra ze zijn gepasseerd, zorg je ervoor dat alle onderdelen klaar zijn om aan de productielijn te worden toegevoegd.
 • Je speelt een zeer cruciale rol in het proces en bent een zeer waardevol lid van ons technische team. Ook krijg je de kans om bijzondere werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn in het technische proces. Hoe meer je leert, hoe meer je kunt groeien.

Wil jij je aansluiten bij een team van young professionals die echte specialisten zijn op hun eigen vakgebied maar ook over een geweldige teamspirit beschikken? Kom ons team versterken!.

Waar we naar op zoek zijn

Wij zoeken iemand die bereid is net dat stapje verder te gaan voor het beste resultaat en nieuwsgierig is naar alle aspecten die komen kijken bij de bouw van een Defender. Wij geloven dat je met de juiste instelling alles kunt leren wat je wilt. De volgende kwaliteiten zijn belangrijk:

 • Passie voor het vak, het proces en uiteraard de Defender. Het zit in jou om net dat beetje extra te geven en je werkt nauwkeurig voor het perfecte resultaat.
 • Je neemt verantwoordelijkheid en bent niet bang om te falen.
 • Je toont initiatief. Met uw eigen inbreng en creativiteit kunnen wij onze restauraties naar een nog hoger niveau tillen.
 • Je bent flexibel en kunt snel schakelen tussen werkzaamheden.
 • Knowhow, jij bent een echte professional!
 • Geschikt voor gereedschap.
 • Basiskennis van Land Rover Defenders is een voordeel.

Wij bieden

Bij The Landrovers bieden wij:

 • Een aantrekkelijk salaris op basis van kennis en ervaring
 • Een jong en energiek team
 • Bijdragen aan het succes van een innovatieve organisatie
 • Voldoende ruimte voor zelfontplooiing en de mogelijkheid tot cursussen en trainingen
 • Dagelijks fruit, ontbijt en warme lunch bereid met biologische producten door onze eigen chef-kok (optie op vegetarisch)
 • Flexibele werktijden
 • Bij goed functioneren uitzicht op een vast contract
 • 24 vakantiedagen per jaar
 • Gratis parkeren en goed bereikbaar met het openbaar vervoer
 • Vrijdagmiddagborrels, barbecues en veel gezelligheid met iedereen van het team
 • Elke dag een halfuurtje voetbal in de pauze.

Ben jij een gemotiveerd individu en heb je een passie voor Land Rover Defenders? Wil jij deel uitmaken van ons team? Stuur je CV en motivatiebrief naar [email protected]!

****ENGLISH***

The Landrovers Amsterdam is looking for a new member to join our technical team! We are a fast growing company and therefore we are looking for a passionate person to join our team immediately.

About The Landrovers

The Landrovers is an innovative and fast growing company that is specialized in the restoration and customization of the iconic Land Rover Defender. We are a young and diverse team with a good combination between a professional and easy going vibe. We are an ambitious team with the urge to get the most out of every build and finish every project with a smiling customer. Every car is made by the wishes and needs of the customer, which results in that every day at The Landrovers is different! Our unique Defenders turn heads all around the world. You can also be part of this so come join our team and start building the dream car of every customer.

Possibilities at The Landrovers

We are looking for a process technician to join our team. Your responsibility will be:

 • Bulkhead process, from the moment it is stripped from the donor vehicle until it is installed on the build. You will learn all the details of the pre-build process ensuring that we deliver the best quality bulkhead that will last over 25 years. After the bulkhead is back from paint you will build it up to our standard and install all components so it is ready to fit onto the chassis.
 • Donor vehicle inspection. Testing and full report on all our donor vehicles before they are handed over to be stripped down.
 • Donor parts allocation. Categorizing of parts that are stripped off of the donor.
 • Chassis and axle inspection. When the car has been stripped down to the chassis you will learn how to inspect them to our high standard before they are sent for treatment.
 • Engine service. You will learn how to carry out a service on the donor engines.
 • Post treatment. After the chassis, axles and other parts arrive back from treatment you will inspect them and make sure that they meet our quality standard. Once they have passed you make sure all parts are prepped and ready to join the production line.
 • You will play a very vital role in the process and be a very valuable member to our technical team. You will also have opportunities to carry out special jobs needed in the technical process. The more you learn the more you can grow.

Do you want to join a team of young professionals that are true specialists at their own discipline but also have a great team spirit? Come join our team!.

What we’re looking for

We are looking for someone who is willing to go just that little step further for the best result and is curious about all aspects that come with the build of a Defender. We believe that with the right attitude you can learn everything you want. The following qualities are important:

 • Passion for the profession, the process and of course the Defender. It is in you to give that little bit extra and you work accurately for the perfect result.
 • You take responsibility and you are not afraid to fail.
 • You show initiative. With your own input and creativity, we can take our restorations to an even higher level.
 • You are flexible and can switch quickly between activities.
 • Know-how, you are a true professional!
 • Capable with tools.
 • Basic knowledge of Land rover defenders is a benefit.

We offer

At The Landrovers we offer:

 • An attractive salary based on knowledge and experience
 • A young and energetic team
 • Contribute to the success of an innovative organization
 • Sufficient space for self-development and the possibility to courses and training
 • Daily fruit, breakfast and hot lunch cooked with organic products by our own chef (option on vegetarian)
 • Flexible working hours
 • With good performance, prospect of a permanent contract
 • 24 vacation days per year
 • Free parking and easily accessible by public transport
 • Friday afternoon drinks, barbecues and lots of fun with everyone from the team
 • Half an hour of football every day during the break.

Are you a motivated  individual and do you have a passion for Land Rover Defenders? Do you want to be part of our team? Send your resume and motivation letter to [email protected]!

 

 

 

 

74907